رکوردها و دستاوردها

احداث عمیق‌ترین دیوار آب‌بند جهان به عمق 132 متر در پروژه گتوند

احداث بلندترین سد خاکی خاورمیانه با ارتفاع 182 متر از پی سد در پروژه گتوند

ساخت اولین ایستگاه مترو ساخته شده با فن آوری دیوار دیافراگمی در کشور در ایستگاه w7 متروی تهران

اجرای خاکریزی بدنه سد به میزان 1180000 مترمکعب در ماه در پروژه گتوند

اجرای بتن‌ریزی سازه‌ای به میزان 72000 مترمکعب در ماه در پروژه گتوند

ثبت رکورد 6200 متر مربع دیوار آب بند در یک ماه به عنوان یک رکورد کم سابقه در جهان در پروژه سد کرخه

اجرای تونل شهری (حفاری مکانیزه) به میزان 51 متر در یک شبانه روز در پروژه خط7 متروی تهران

اجرای خاکریزی بدنه سد به میزان 51000 مترمکعب در روز در پروژه گتوند

اجرای حفاری روباز به میزان 1300000 مترمکعب در ماه در پروژه گتوند

اجرای تزریق تحکیمی و آب‌بندی به میزان 36000 مترطول در پروژه گتوند

حفر طویل ترین تونل انتقال آب در تاریخ کشور به طول 19کیلومتر با قطر 6 متر در پروژه کانی سیب

login