هدف و ماموریت

۱- استفادۀ حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های علمی و تخصّصی موجود در داخل کشور و قرارگاه و برونسپاری اجرای پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی موردنیاز.

۲- تقویت نقش مؤسسات طراحی و مشاورۀ قرارگاه در حوزۀ اجرای پروژه های مطالعاتی موردنیاز عرصه های کاری قرارگاه.

۳- بروزسازی، ارتقاء، اشاعه و پیاده سازی نظامها و سامانه های تحقیق و توسعۀ قرارگاه.

۴- تأکید بر مدیریت و راهبری متمرکز تحقیقات و خودکفایی در قرب، اجرای غیرمتمرکز پروژه های تحقیق و توسعۀ موردنیاز (سیاست هستۀ قوی و شبکۀ کارآمد).

۵- اتخاذ روشهای پیشدستانه و آینده نگرانه در برآورد و تعیین ابعاد و مصادیق مشکلات علمی و صنعتی پروژه های اجرایی قرارگاه در آینده؛

۶- حمایت از تولیدکنندگان داخل کشور در راستای تولید و عرضۀ اقلام تخصّصی و فناورانۀ موردنیاز پروژههای اجرایی قرارگاه؛

۷- کمک به ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با تأکید بر استانداردهای ضروری برای تجهیزات تخصّصی موردنیاز پروژه های اجرایی قرارگاه؛

۸- فرهنگسازی و اشاعۀ رویکرد مدیریت دانش در قرارگاه به منظور رسوب دانش فنی و تخصّصی حاصل از اجرای پروژه ها در سازمان و ارتقای دانش سازمانی قرارگاه.

۹- اولویت دادن به اجرای پروژه های تحقیق و توسعۀ موردنیاز قرارگاه در واحدهای صنعتی و تولیدی مرتبط و موجود، به منظور کوتاه ساختن زنجیرۀ تجاری سازی فناوری ها.

۱۰- اولویت دادن به پایش و ارزیابی فناوری های نوین و نوظهور در عرصه های کاری و مأموریتی قرارگاه و بومی سازی آنها.

۱۱- توجه و اولویت دادن به خلاقیت، ایده پردازی و نوآوری های فنی و مهندسی در عرصه های کاری و مأموریتی قرارگاه.

۱۲- حمایت و پشتیبانی از تولید دانش و فناوری های اقتدار آفرین در موضوعات مرتبط با عرصه های کاری و مأموریتی قرارگاه.


login