چشم انداز و راهبردهای اصلی

ایجاد و تثبیت سازوکارهای اجرایی مناسب، جهت شناسایی پیش دستانه و آینده نگرانه نیازهای فنی و تخصّصی پروژه های اجرایی قرارگاه.

۲-ایجاد و تقویت هسته های تحقیق و توسعه در گروههای تخصّصی و مؤسسات قرارگاه، به منظور شناسایی گلوگاههای علمی و فناورانۀ حال و آیندۀ عرصه های کاری قرارگاه.

۳- کمک به ایجاد و تقویت کنسرسیومهای فنی و تخصّصی از صنایع پیشرفتۀ کشور جهت دستیابی به توان تأمین اقلام تخصّصی موردنیاز عرصه های کاری قرارگاه.

۴- کمک به ایجاد و تقویت شرکتهای دانشبنیان در سطح قرارگاه به منظور رسوب دانش فنی و فناوریهای کسب شده در سازمان.

۵- ایجاد دانشکدۀ علوم و فنون مهندسی قرارگاه و بهره گیری از آن به عنوان بستر استخراج تجربیات علمی و فنی از پروژههای اجرایی قرارگاه، به منظور تولید علم و اجرای نقش مؤثر در نهضت نرم افزاری


login