تاریخچه نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست

در هر سازمانی رعایت اصول و مقررات HSSE به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش میزان بهره وری و کارایی حائز اهمیت می باشد از این رو تاکید می گردد با لحاظ نمودن تمهیدات HSSE در فازهای ایده، طراحی و اجرایی پروژه، موجبات این امر مهم فراهم آید، همچنین رعایت اصول و مقررات HSSE ضامن حفظ بقای سازمان و رمز توسعه پایدار می باشد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در راستای اجرای فعالیتهای عمرانی و صنعتی در پروژه های مختلف و دارا بودن انواع ماشین آلات، تجهیزات و با عنایت به تعداد کارکنان تحت پوشش و در جهت کاهش نرخ و شدت حوادث ناشی از کار دارای واحدی مستقل تحت عنوان مدیریت ایمنی، اقدامات تامینی و محیط زیست  (HSSE) می باشد که وظیفه خطیر صیانت از منابع سازمان را در ابعاد مختلف از قبیل: حفظ و نگهداری سرمایه ها و منابع اعم از نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات، کاهش نرخ و شدت حوادث را برعهده دارد.

مدیریت ایمنی، اقدامات تامینی و محیط زیست قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) با توجه به سیاست های این سازمان برای رسیدن به استانداردهای ملی و جهانی در حوزه پیمانکاری پروژه های عمرانی و صنعتی ، تاکید به توسعة پایدار، تولید روزآمد و خدمت مطلوب و به منظور تغییر نگرش و اصلاح دیدگاه های سنتی نسبت به حادثه در مجموعة خود، از نیمة دوم سال 1383 تشکیل شده است. این تشکیلات که جایگزین ادارات بازرسی و حقوقی می باشد  هر چند که بسیار جوان و نوپا است، لیکن در دورة فعالیت خود کارنامه ای پربار و تأثیری قابل توجه در مجموعه های عملیاتی بر جا گذاشته است. با نگاهی مختصر به عملکرد این مدیریت می توان به ژرفای تأثیرات کمّی و کیفی آن در ارتقاء سطح سلامت، ایمنی و شرایط زیست محیطی مجموعه پی برد. میلیون ها نفر ساعت کار عملیاتی با حداقل حادثه در پروژه های عمرانی و صنعتی در موقعیت های جغرافیایی کشور، نتیجة تغییر نگرش در مدیریت ایمنی این سازمان است.همزمان با ابلاغ ساختار HSSE، تبیین شرح وظایف، شرایط احراز مشاغل و جذب نیروهای انسانی مرتبط در سطح پروژه ها آغاز گردید.

تهیه دستورالعمل و روش های اجرایی تخصصی مورد نیاز، همچنین به روز نمودن مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهای جاری از دیگر برنامه ها بود که در فاصلة زمانی کوتاهی می بایست در حد مطلوب طرحریزی و اجرا می شد که در این میان نقش مراجع علمی و دانشگاهی و شرکت های خدماتی و مشاوره ای با استفاده از رویکرد ارتقاء ارتباطات برون سازمانی  حائز اهمیت می باشد .

دستیابی به شرایط موجود در زمینة مدیریت HSSE، مقایسة آماری (Bench Marking)، تعیین فضاهای خالی (Gap Analysis)، تهیه طرح راهبردی و اثربخش (Road Map) از دیگر مواردی بود که در کوتاه ترین زمان بنحوی اثر بخش طرحریزی و ایجاد گردید.
در حال حاضر با طرح و برنامه ریزیهای عمده برای سطوح مختلف کاری و با توجه به مشاغل موجود، تبیین شرح وظایف HSSE برای کلیة سمت ها انجام گردیده است. شناسایی فعالیت های بحرانی، نحوه دخالت کلیة واحدهای مستقر در پروژه ها جهت پیشگیری از وقوع حوادث و ساماندهی فعالیت ها با توجه به دخالت HSSE در دیگر سازمانها از برنامه های دشوار و پیش روی مدیریت های HSSE می باشد که بنحوی اثربخشی اجرایی می گردد ومی توان ادعا نمود تا حدود زیادی با توجه به گستردگی زیاد پروژه ها از نظر حجم و شکل و قرار گیری در نقاط مختلف کشور همانند سدسازی، راه و باند، پالایشگاه و پتروشیمی، راهن ، مترو و ... در مباحث پیشگیرانه و کنترلی حوادث با استقرار استانداردهای مدیریتی ISO14001  و  OHSAS18001 بعنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران پروژه محور ایران موفق بوده ایم.

login