آموزش، توانمندسازی و فرهنگ سازی

برگزاری دوره های توانمندسازی مدیران پروژه ها

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

شرکت در دوره های تخصصی

شرکت در نمایشگاه های توانمندی های قرارگاه در دانشگاه های کشور

شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی

login