راهبردهای اصلی

حفظ جایگاه داخلی/ توسعه بازار خارجی در حوزه سدسازی

ورود به عرصه محیط زیست با تمرکز برگرایش های؛ تالاب و پسماندهای صنعتی

ورود به عرصه کشاورزی با تمرکز بر گرایش زراعت

توسعه فعالیت های داخلی و خارج از کشور در حوزه انتقال آب

توسعه فعالیت ها در حوزه انرژی های نو و تجدید پذیر

توسعه فعالیت ها در حوزه آبیاری و شبکه

توسعه فعالیت ها در حوزه پست و خطوط انتقال برق

توسعه فعالیت ها در حوزه تصفیه خانه های آب و فاضلاب

توسعه زیرساخت های تامین مالی و سرمایه گذاری

 
login