چشم انداز و راهبردهای اصلی

توسعه و ارتقاء دانش و مهارت های فنی سرمایه انسانی

مدیریت و نظارت بر منابع و تلاش در جهت افزایش بهره وری در سازمان

نظارت بر عملکردکلیه پیمانکاران و تامین کنندگان در جهت اطمینان بخشی به تعهدات سازمان

ارتقاء و بهبود مداوم خدمات فنی و مهندسی با رویکرد تحویل به موقع، افزایش کیفیت و امنیت

تعهد و تلاش در جهت ارتقای امنیت اطلاعات با التزام به رعایت الزامات قانونی و مقرراتی و همچنین الزامات مشتری مرتبط با کیفیت و امنیت اطلاعات

حفظ محرمانگی، دسترس پذیری و جامعیت داده ها، به منظور افزایش امنیت اطلاعات

محاسبه ریسک دارایی ها و تعیین طرح مقابله با آن ها

حفظ محیط زیست و رعایت الزامات زیست محیطی کشور

ایجاد محیطی ایمن برای کارکنان و گروه های ذینفع با رعایت الزامات قانونی و مقرراتی ذینفعان در حوزه HSSE

تعهد به پیشگیری از آلودگی و تبعبت از الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد در حوزه محیط زیست

تعهد به پیشگیری از مصدومیت و بیماری و متعهد به رعایت الزامات قانونی، مقرراتی و سایر الزامات در حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

جلب رضایت حداکثری ذینفعان

 


login